Momo Prototipo Steering Wheel 350 mm - Black Leather/White Stitch/Brshd Spokes